Entries by cetele

DOĞUM GECESINDE VUKU BULAN ÖNEMLI HADISELERDEN BAZILARI

1. Hz. Aişe’den rivayet edildiğine göre; Mekke’de, ticaretle uğraşan bir Yahudi Peygamberimiz (a.s.)ın doğduğu gece, doğuşuna alâmet olan yıldızın doğduğunu görmüş, katıldığı Kureyş meclislerinden bir mecliste: “Ey Kureyş cemaatı! İçinizden, bu gece çocuğu doğan oldu mu?” diye sormuştur. “Vallahi, bilmiyoruz!” dediler. Bunun üzerine, Yahudi: “Ey Kureyş cemaatı! Size söylediğim şeyi ezberleyiniz! Bu gece, bu âhir zaman […]

PEYGAMBERIMIZ (A.S.)IN DOĞUMU, DOĞUM TARIHI VE DOĞUM YERI

Peygamberimiz (a.s.); Fil yılında, Rebiülevvel ayının 12. Pazartesi günü,[66] tanyeri ağarırken,[67]Şı’b’daki evlerinde doğdu.[68] Riyaziyecilere göre; doğum tarihi şemsî aylardan Nisan ayının yirmisine rastlamış,[69] Mısırlı Mahmud Felekî Paşa da, bunun Milâdî 571 yılı 20 Nisan Pazartesi gününe rastladığını hesapla doğrulamıştır.[70] Peygamberimiz (a.s.)ın doğduğu ev: Şı’b’da, Hâşim’den Abdulmuttalib’e kalan, ondan da Peygamberimiz (a.s.)ın babası Hz. Abdullah’ın hissesine düşen ev […]

HZ. ABDULLAH’IN TERIKESI

Hz. Abdullah’ın, miras olarak bıraktığı; Ümmü Eymen (Bereke) adında bir köle kadın, Beş adet deve, Birkaç davar,[64] Bir adet kılıç, Bir miktar gümüş paradan ibaretti.[65]

HZ. ÂMINE’NIN HZ. ABDULLAH HAKKINDAKI MERSIYESI

Hz. Amine, kocası Hz. Abdullah için söylediği mersiyede şöyle dedi: “Artık, Mekke’nin Batha tarafı, Hâşim oğullarından boşaldı. O, ölümün davetine uyarak, evinden örtüler ve kefenler içinde çıkıp kabre gitti! Fakat, ölüm insanlar arasında Hâşim oğlu gibi bir yiğit bulup onun boşluğunu dolduramaz.l Bütün dostları ve arkadaşları, onun tabutunu taşımak için üşüşmekte ve elden ele almakta […]

PEYGAMBERIMIZ (A.S.)IN BABASI HZ. ABDULLAH’IN VEFATI

PEYGAMBERIMIZ (A.S.)IN BABASI HZ. ABDULLAH’IN VEFATI Peygamberimiz (a.s.)ın babası Hz. Abdullah, Hz. Amine ile evlendikten kısa bir müddet sonra,[57]Kureyşlilerin ticaret malları yüklü kafilelerinden bir kafileye katılarak Şam’a, Gazze’ye gitmişti. Satacaklarını satıp alacaklarını aldıktan sonra, oradan geri dönüldüğü sırada,[58] yolda hastalandı. Medine’ye gelince,[59] arkadaşlarına: “Ben, burada dayılarım Adiyy b. Neccar oğullarının yanında biraz kalayım” dedi ve hasta olarak […]

PEYGAMBERIMIZ (A.S.)DAN ÖNCE KIMLERE VE NE İÇIN MUHAMMED İSMINI KOYDUKLARI

PEYGAMBERIMIZ (A.S.)DAN ÖNCE KIMLERE VE NE İÇIN MUHAMMED İSMINI KOYDUKLARI Tabiîn bilginlerinin büyüklerinden Saîd b. Müseyyeb der ki: “Araplar, kendilerinden, Muhammed isminde bir peygamber gönderileceğini, Kitab Ehli olan [Yahudi ve Hıristiyan]larla kâhinlerden işitmişlerdi. Bunu işiten Araplardan bazıları peygamber olması ümidiyle oğullarına Muhammed ismini vermişlerdi: 1) Benî Temimlerden Süfyan b. Mücaşi’, Şam’a gidip bir rahibin evine […]

PEYGAMBERIMIZ (A.S.)IN İSIMLERI VE KÜNYESI

Peygamberimiz (a.s.): “Benim birtakım isimlerim vardır: Ben Muhammed’im! Ben Ahmed’im! Ben Mâhî’yim ki, Yüce Allah, küfrü benimle yok edecektir! Ben Hâşır’ım ki, insanlar, Kıyamet günü benim izimce haşr olunacaklardır! Ben Âkıb’ım ki, benden sonra peygamber yoktur!”[20] “Ben rahmet peygamberiyim!”[21] “Ben savaşlar peygamberiyim!” buyurmuşlardır.[22] Peygamberimiz (a.s.), Kur’ân-ı Kerîm’de dört kere Muhammed ismi ile,[23] bir kere de Ahmed […]

MUHAMMED (A.S.)IN SOYU VE PAK SOYLULUĞU

1.BÖLÜM – MUHAMMED (A.S.)IN SOYU VE PAK SOYLULUĞU Muhammed b. Abdullah, b. Abdulmuttalib, b. Hâşim, b. Abdi Menaf, b. Kusayy, b. Kilab, b. Mürre, b. Ka’b, b. Lüey, b. Galib, b. Fihr, b. Mâlik, b. Nadr, b. Kinane, b. Huzeyme, b. Müdrike, b. İlyas, b. Mudar, b. Nizar, b. Maadd, b. Adnan. Muhammed (a.s.)ın ondokuzuncu […]