Bibliyografya

Ahmed Cevdet Paşa (1822-1895). Kısas-ı Enbiya ve Te­va­rih-i Hu­lefa, c. 1, İstan­bul 1966, Bedir Yayınevi. Ahmed İbn Hanbel (v. 241/855). Müsned, c. 1-6, Beyrut 1398 (1978). Bağdadî, Muhammed Fehmi. Tarih-i Edebiyyat-ı…

Hz. Resûlullah’ın Vefâtından Sonrası

Hâtemü’l-Enbiya Efendimizin pâk ruhları artık Âlâ-yı İlliy­yîn’e [En Yüksek Makama] yükselmişti. Ezvac-ı Tâ­hi­rat, üzerine bir örtü örttüler ve feryada başladılar! O sırada annesi tarafından “Hz. Re­sû­lul­lah’ın…

Peygamberimizin Müslümanlarla Helalleşmesi

Resûl-i Ekrem, hastalığının en şiddetli olduğu bir günde ashabıyla helâl­leş­meyi arzu etti. Yine bir taraftan Hz. Ali’ye, diğer taraftan da Fadl b. Abbas Hazretlerine da­yanarak güçlükle ayağa kalktı ve mescide…

En Yakınlarının Lisânından Resûlullahın Son Günleri

Hz. Âişe validemiz, Efendimizin hastalığı esnasındaki bir hatırasını şöyle an­latır: “Re­sû­lul­lah (a.s.m.), eve geldiği sırada başımda bir ağrı belirmişti. Ağrının şiddetinden ‘Vay başım, vay başım!’…

Resûlullah’ın Son Ziyaretleri

Fahr-i Âlem Efendimizin, bu fani dünyayı terk edeceği an, günbegün, saat­besaat yaklaşıyordu. Bir gece yarısı, ansızın hâne-i saadetinden çıktı. Hz. Âişe validemiz, “Yâ Re­sû­lal­lah, nereye gidiyorsunuz?”…

Üsâme Ordusu

 Hicret’in 11. senesi Sefer ayının 26’sı, Pazartesi günü idi. Resûl-i Kibriya Efendimizin hastalanmasına bir gün gibi kısa bir zaman var­dı. Buna rağmen o, yine İslam’ın istikbâl ve inkişafını ilgilendiren tedbirler…

Yalancı Peygamberlerin Çıkışı

Peygamber Efendimizin Veda Haccı’ndan sonra, etraftan gelen Müslüman­lar memleketlerine dönmüşlerdi. Aldıkları tâlimatları mem­leketlerine götür­müşler, halka onları anlatmışlardı. Veda Haccı esnasında inen…

Vedâ Tavafı

 Zilhicce’nin 14’ü, Çarşamba günü... Resûl-i Kibriya Efendimiz, sabah namazından önce, Bey­tul­lah’a tavaf için gidileceğini ashab-ı kirama ilan etti; daha sonra, Kâbe-i Muazzama’ya gidip Veda Tavafı yap­tı.[1] Medine’ye…

Vedâ Hutbesi

Arafat’ta Allah’a hamd ve senâdan sonra hususî olarak o sırada hazır bulu­nan yüz bini aşkın (yüz yirmi bin) sahabeye, umumî olarak da bütün Müslü­manlara, bütün insanlığa, değişmez, eskimez ölçüler ihtiva eden şu…

Vedâ Haccı

(Hicret’in 10. senesi Zilhicce ayı / Milâdî 632 Mart) Hicret’in 10. yılı Zilkade ayı idi. Bu tarihte, Resûl-i Kibriya Efendimiz, hac için hazırlandı. Medine’deki Müs­lümanlara da haccetmek üzere hazırlanmalarını…