Tevhîdnâme Mealli (41-60)

s41

41 – Allah’ım! Şek ve şüpheden kurtaracak doğru, sağlam ve kesinlerden kesin bilgiye, hem de herhangi bir tereddüt ve kuşkuya düşmeyecek şekilde ulaştırarak, o bilgiyi ruhumuza mâl etmeye vesile olacak “yakîn” ile bizleri serfiraz kıl! Dahası, perdesiz, hâilsiz, aynı zamanda kemmiyetsiz, keyfiyetsiz ve tasavvurları aşan sırlı bir maiyyeti ihraz etme mazhariyetinin unvanı kabul edilegelen “hakka’l-yakin” pâyesine bizleri erdir. Öyle ki bizlere bahşedeceğin bu “yakîn zirvesi” sayesinde bütün tereddütlerden kurtulalım ve diğer “yakîn” mertebelerinden müstağnî kalalım!

s42

42 – Allah’ım! Liyakatimize bakarak değil, rahmetinin vüs’ati ve kereminin nihayetsizliğine uygun, ledünnî bir yolla bizleri “reşâd-ı kâmil” ile serfiraz kıl; tâ ki doğru yolu gören, gönül itibariyle Hakk’a uyanan; kalben ve fikren Allah’a vuslatın önündeki mâniaları bertaraf ederek duygu ve düşünceleri itibariyle Hak maiyetine ermiş bulunan kimseler zümresine ilhak olalım. Olalım da, Sen’den gayrısının yol göstermeleri ve nasihatlerinden müstağnî kalabilelim.

s43

43 – Allah’ım! Yüce katından bizleri “ledünnî tezkiye” ile serfiraz kıl, nefislerimizi pîrupâk eyle ve bizlere verilen negatif duyguların da hayır istikametine çevrilmesini lütuf buyur! Öyle ki, başkalarının bizleri pâka çıkarmalarına, bizleri tezkiye etmelerine gönül bağlamaktan bizleri müstağnî kılsın!

s44

44 – Allah’ım! Dergâh-ı izzetinden; bizlere vakar, ciddiyet ve ünsiyet bahşet; ruh ufkunda dalgaların dindiği ve sükûnun hükümferma olduğu, gaybî varidatla kalbin oturaklaştığı, sürekli temkin içinde ötelerin kollandığı ve üns esintilerinin soluklandığı “sekine” pâyesiyle bizleri serfiraz eyle! Bunun da ötesinde kalbî hayat adına gel-gitlerin bütün bütün sona erdiği, tam oturaklaşma ve itminanın hâkim olduğu “tuma’nine” ufkuyla bizleri şereflendir! Öyle ki, bu lütfun sayesinde Sen’den gayrı her türlü vesileye dilbeste olmaktan müstağnî kalabilelim!

s45

45 – Allah’ım! Bizden evvel binlerce peygamber, yüzbinlerce veli ve milyonlarca salih insanın sülûk ettiği “sırat-ı müstakim”e bizleri erdir ve o yol üzere bizleri sabitkadem eyle! Öyle ki, Sen’in gazabını celbedecek işler yapanların ve şaşkınlık içinde dalâlette bulunup da hak ve hakikatin berrak yüzünü göremeyen kimselerin tuttukları yoldan bizleri muhafaza edecek keyfiyette olsun!

s46

46 – Allah’ım! Sen’den, Sen’i her dem hatırlamak ve yâd etmek suretiyle bizleri bir “zikr-i dâimi” ile serfiraz kılmanı diliyoruz. Öyle ki, başkalarını hatırlamaktan ve onları yâd etmekle meşgul olmaktan bizleri korusun!

s47

47 – Allah’ım! Havl ve kuvvetinin hazinelerinden bizlere öyle bir zafer ihsan buyur ki; Sen’den gayrı bütün mâsivâdan gelebilecek desteklerden bizleri müstağnî kılsın!

s48

48 – Allah’ım! Hizmetlerimiz konusunda nezd-i ulûhiyetinden öyle muvaffakiyetler ihsan buyur ki, Sen’den gayrı bütün mâsivâdan gelebilecek başarılardan bizleri müstağni eylesin!

s49

49 – Allah’ım! Bize karşı kin ve öfkeyle oturup kalkan hasımlarımıza öyle bir galebe çalmayı ihsan buyur ki, Sen’den gayrı bütün mâsivadan bu konuda gelebilecek her türlü desteğe karşı bizleri müstağnî kılsın!

s50

50 – Allah’ım! Dosdoğru yaşayabilmemiz için Yüce dergâhından öyle bir “sadakat” ile bizleri serfiraz kıl ki, Sen’den gayrısının bize yön vermesinden, mâsivâ’nın bizleri saptırmasından ve bizlere bakış inhirafı yaşatmasından bizleri emin kılsın!

s51

51 – Allah’ım! Mâsivânın saptırmasından, yoldan çıkarmasından bizleri koruyacak -kâmil manasıyla- bir istikâmet-i tâmme talep ediyoruz.

s52

52 – Allah’ım! Sen’den gayrısının, bütün mâsivânın ihtimam, in’am ve lütuflarından bizleri müstağnî kılacak bir inâyet-i kâmile ile bizleri serfiraz kılmanı diliyor ve dileniyoruz.

s53

53 – Allah’ım! Sen’den gayrı bütün mâsivânın gözetmesinden bizleri müstağni kılacak ölçüde bir riayet ve gözetilmeyi Sen’den istiyoruz.

s54

54 – Allah’ım! Sen’den, bizleri öyle kuvvetli bir hıfz ve koruma ile serfiraz kılmanı istiyoruz ki, bizleri Sen’den gayrı bütün mâsivânın korumasından müstağnî kılacak ölçüde olsun!

s55

55 – Allah’ım! Hayır yörüngeli her işimizde bizlere öyle başarı ve muvaffakiyetler ihsan buyur ki, Sen’den gayrı bütün mâsivânın başarı adına yapacakları desteklerden bizleri müstağnî kılacak mahiyette olsun!

s56

56 – Allah’ım! Olup biten her şey, ancak Sen’in izin ve iraden dahilinde gerçekleşir. Ne olur bizleri ezelî ve ebedî havl ve kuvvetinle öyle serfiraz kıl ki, başkalarının havl ve kuvvetinden bizleri müstağnî kılacak ölçüde olsun!

s57

57 – Allah’ım! Bizlere gerek ruh ufkunda gerekse fizikî âlemde nezd-i Ulûhiyetinden öyle âşikâr “feth-i mübîn”ler nasib buyur ki, Sen’den gayrı mâsîvânın fetihlerini bizlere unutturacak ölçüde olsun!

s58

58 – Allah’ım! Bizlerin cirmi ölçüsünde değil Sen’in şânına yakışır şekilde bizim tasarruf yetkimize öyle şeyler ihsan buyur ki, bizleri bütün gayr-ı meşrû tasarruf yetkilerinden müstağnî kılacak ölçüde olsun!

s59

59 – Allah’ım! Kalb, sır, niyet, ruh ve zihin latifelerini temsil eden melekûtî yanımızı kötülüklerden öyle berî kıl, ayıp ve şirkten öyle bir temizle ki, bu konuda nâkıs ve kusurlu himmetlerden bizleri müstağnî kılacak ölçüde olsun!

s60

60 – Allah’ım! Yüce katından; başkalarının çâre ve çözümlerinden, güvenlik ve esenliklerinden bizleri müstağnî kılacak ölçüde tam bir silm u selamet, kâmil manada bir güvenlik ve esenlik lütfeyle!