Peygamber Efendimizin Kronolojik Hayatı Medine Dönemi

Peygamber Efendimizin Kronolojik Hayatı Medine Dönemi

HİCRÎ 1. YIL / MİLÂDİ 622-623

 • Resûlullah’ın (s.a.v.) Medine’ye Hicreti
 • Hz. Ali’nin (r.a.) Hicreti ve Kubâ’ya Varışı
 • Kubâ Mescidi’nin İnşası
 • Cüheyne Heyeti
 • Mukimin Namazına İki Rekât Eklenmesi
 • Medine Vesikası’nın Tanzimi
 • Muâhât
 • Mescid-i Nebevî ile Resûlullah’ın (s.a.v.) Evinin İnşası
 • Suffe’nın Tesisi
 • Pazaryerinin Tespiti
 • Savaş İzni
 • Hz. Hamza’nın (r.a.) Sîfülbahr (‘Îs) Seriyyesi
 • Ubeyde b. Hâris’in Râbiğ Seriyyesi
 • Sa’d b. Ebî Vakkâs’ın (r.a.) Harrâr Seriyyesi
 • Ezan

HİCRÎ 2. YIL / MİLÂDÎ 623-624

 • Aşure Orucu
 • Ebvâ (Veddân) Gazvesi
 • Buvât Gazvesi
 • I. Bedir (Safevân) Gazvesi
 • Uşeyre Gazvesi
 • Abdullah b. Cahş’ın (r.a.) Nahle (Batn-ı Nahle) Seriyyesi
 • Kıblenin Değiştirilmesi
 • Yenbû’ Gazvesi
 • Cüheyne Gazvesi
 • Ramazân Orucu
 • Bedir Gazvesi
 • Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Kızı Rukıyye’nin (r.anha) Vefatı
 • Umeyr b. Vehb’in Hz. Peygamber’e (s.a.v.) Suikast Girişimi
 • Umeyr b. Adî’nin (r.a.) ‘Asmâ’ bint Mervân Seriyyesi
 • Fitre
 • İlk Ramazân Bayramı (Îdü’l-fıtr)
 • Hz. Ali’nin (r.a.) Hz. Fâtıma İle Evlenmesi
 • Resûlullah’ın (s.a.v.) Hz. Âişe (r.anha) İle Evlenmesi
 • Abdullah b. Gâlib el-Leysî (r.a.) Seriyyesi
 • Sâlim b. Umeyr’in Ebû Afek Seriyyesi
 • Benî Kaynukâ’nın Medine’den Sürülmesi
 • İlk Kurban Bayramı
 • es-Sevîk Gazvesi
 • Karkaratülküdr Gazvesi
 • Muhammed b. Mesleme’nin (r.a.) Ka’b b. Eşref Seriyyesi
 • Muhayyese b. Mes’ûd el-Ensârî el-Evsî el-Hârisî’nin (r.a.) İbn Süneyne Seriyyesi
 • Zûemer Gazvesi
 • Hz. Osman’ın (r.a.) Ümmü Külsûm (r.anha) ile Evlenmesi
 • Buhrân Gazvesi
 • Zeyd b. Hârise’nin (r.a.) Karede Seriyyesi
 • Osman b. Maz’ûn’un (r.a.) Vefatı
 • Resûlullah’ın (s.a.v.) Hz. Hafsa (r.anha) ile Evlenmesi
 • Resûlullah’ın (s.a.v.) Zeyneb bint Huzeyme (r.anha) ile Evlenmesi
 • Hz. Hasan’ın (r.a.) Doğumu
  49/a. Diyet Miktarlarının Tespiti
 • Uhud Gazvesi
 • Hamrâülesed Gazvesi
 • İslâm Çağında İlk Vakıf
 • Zeyd b. Sâbit’in (r.a.) İbrânîce ve Süryânîce Öğrenmesi
 • Ebû Seleme’nin (r.a.) Katan Seriyyesi
 • Abdullah b. Üneys el-Cühenî’nin (r.a.) İbn Nübeyh Seriyyesi
 • Bi’rimaûne Vakası
 • Recî’ Vakası (Mersed b. Ebî Mersed -r.a.- Seriyyesi)
 • Benî Nadîr’in Medine’den Sürülmesi
 • İçkinin (Hamr) Haram Kılınması
 • Resûlullah’ın (s.a.v.) Torunu Abdullah’ın Vefatı
 • Ebû Seleme’nin (r.a.) Vefatı
 • Hz. Hüseyin’in (r.a.) Doğumu
 • Resûlullah’ın (s.a.v.) Hz. Ümmü Seleme (r.anha) ile Evlenmesi
 • Bedrü’l-Mev’id Gazvesi
  64/a. Yahudilerin Hz. Peygamber’e (s.a.v.) Zina Cezasını Sormaları

HİCRÎ 5. YIL / MİLÂDÎ 626-627

 • Medine’de Deprem
 • Zâtürrikâ’ Gazvesi
 • Amr b. Ümeyye’nin (r.a.) Hubeyb b. Adî b. Mâlik el-Ensârî el-Evsî’nin (r.a.) Naşını Kurtarma Seriyyesi
 • Dûmetülcendel Gazvesi
 • Uyeyne b. Hısn İle Saldırmazlık Antlaşması
 • Amre bint Mes’ûd (r. anha) nın Vefatı
 • Ay Tutulması ve Husûf Namazı
 • Müzeyne Heyeti
 • Dımâm b. Sa’lebe’nin Medine’ye Gelmesi
 • Müreysî’ (Benî Mustalık) Gazvesi
 • At ve Deve Yarışları Düzenlenmesi
 • Resûlullah’ın (s.a.v.) Cüveyriye İle Evlenmesi
 • Medine’de Nüfus Sayımı
 • Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Zeyneb bint Cahş (r.anha) ile Evlenmesi
 • Hendek Gazvesi
 • Benî Kurayza Gazvesi
 • Abdullah b. Atîk’in (r.a.) Ebû Râfi’ Seriyyesi
 • Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Mekke Ahâlisine Karşılıksız Yardım Göndermesi

HİCRÎ 6. YIL / MİLÂDÎ 627-628

 • Muhammed b. Mesleme’nin (r.a.) Kuratâ Seriyyesi Ve Sümâme b. Üsâl’in Esîr Alınması
 • Benî Lihyân Gazvesi
 • Ukkâşe b. Mihsan’ın (r.a.) Gamre Seriyyesi
 • Güneş Tutulması ve Küsuf Namazı
 • Ğâbe (Zûkared) Gazvesi
 • Muhammed b. Mesleme’nin Zülkıssa Seriyyesi
 • Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ın (r.a.) I. Zülkıssa Seriyyesi
 • Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ın (r.a.) II. Zülkıssa Seriyyesi.
 • Zeyd b. Hârise’nin (r.a.) Cemûm Seriyyesi
 • Zeyd b. Hârise’nin (r.a.) Keşif Amaçlı ‘Îs Seriyyesi
 • Zeyd b. Hârise’nin (r.a.) Tarif Seriyyesi
 • Hz. Ömer’in (r.a.) Cemîle bint Sâbit ile Evlenmesi
 • Zeyd b. Hârise’nin (r.a.) Vâdilkurâ Seriyyesi
 • Abdurrahmân b. Avf’ın (r.a.) Dûmetülcendel Seriyyesi
 • Zeyd b. Hârise’nin (r.a.) Medyen Seriyyesi.
 • Hz. Ali’nin (r.a.) Fedek Seriyyesi
 • Medine’de Kuraklık Yaşanması
 • Zeyd b. Hârise’nin (r.a.) Ümmü Kirfe Seriyyesi.
 • Abdullah b. Revâha’nın (r.a.) Keşif Amaçlı Hayber Seriyyesi
 • Abdullah b. Revâha’nın (r.a.) Üseyr b. Râzim Seriyyesi
 • Kürz b. Câbir’in (r.a.) Benî Ureyne Seriyyesi
 • Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Annesinin Ebvâ’daki Kabrini Ziyareti
 • Hudeybiye Umresi
 • Ebû Basîr (r.a.), Ebû Cendel (r.a.) ve Arkadaşlarının ‘Îs Baskınları

HİCRÎ 7. YIL / MİLÂDÎ 628-629

 • Krallara Ve Kabile Reislerine İslâm’a Davet Mektupları Gönderilmesi
 • Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Hz. Ümmü Habîbe ile Evlenmesi
 • Resûlullah’a (s.a.v.) Sihir Yapma Teşebbüsü
 • Benî Cüzâm Heyeti
 • Hayber’in Fethi
 • Zeyneb bint Hâris’in Resûlullah’a (s.a.v.) Suikast Girişimi
 • Fedek Yahûdîleriyle Antlaşma
 • İran Sâsânî İmparatoru Hüsrev Perviz’in Öldürülmesi
 • Resûlullah’ın (s.a.v.) Hz. Safiye (r.anha) ile Evlenmesi
 • Vâdilkurâ’nın Fethi
 • Zeyd b. Hârise’nin (r.a.) Hismâ Seriyyesi
 • Süveybe Hanım’un (r.anha) Vefatı
 • Benî Huşeyn Heyeti
 • Hz. Ömer’in (r.a.) Turabe Seriyyesi
 • Hz. Ebû Bekir’in (r.a.) Necid Seriyyesi
 • Beşîr b. Sa’d’ın (r.a.) Fedek (I. Mürre) Seriyyesi
 • Gâlib b. Abdillah el-Leysî’nin (r.a.) Meyfaa Seriyyesi
 • Beşîr b. Sa’d’ın (r.a.) Cinâb Seriyyesi
 • Umretü’l-kazâ
 • Resûlullah’ın (s.a.v.) Hz. Meymûne ile Evlenmesi
 • Ahrem b. Ebi’l-Avcâ’nın (r.a.) Benî Süleym’i İslâm’a Davet Seriyyesi

HİCRÎ 8. YIL / MİLÂDÎ 629-630

 • Mescid-i Nebevî’de Minber Yapılması
 • Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Kızı Zeyneb’in Vefatı
 • Resûlullah’ın (s.a.v.) Piyasaya Müdahale Ederek Narh Koymayı Reddetmesi
 • Benî Abdilkays Heyeti
 • Hâlid b. Velîd, Osman b. Talha ve Amr b. Âs’ın Medine’ye Hicreti
 • Gâlib b. Abdillah el-Leysî’nin (r.a.) Kedîd Seriyyesi
 • Gâlib b. Abdillah el-Leysî’nin (r.a.) Fedek (II. Mürre) Seriyyesi
 • Amr b. Ümeyye’nin (r.a.) Ebû Süfyân Seriyyesi
 • Ka’b b. Umeyr el-Gıfârî’nin (r.a.) Zâtüatlâh Seriyyesi
 • Şücâ’ b. Vehb el-Esedî’nin (r.a.) es-Siy Seriyyesi
 • Mûte Savaşı
 • Resûlullah’ın Huzâalılar’a bir Vesika Yazdırması
 • Amr b. Âs’ın (r.a.) Zâtüsselâsil Seriyyesi
 • Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ın (r.a.) Habat Seriyyesi
 • Ğâbe veya Hadira Seriyyesi
 • Habeş Necâşîsi Ashame’nin Vefatı ve Gıyabî Cenaze Namazı
 • Hudeybiye Antlaşması’nın İhlali
 • İzâm Seriyyesi
 • Mekke’nin Fethi
 • Hâlid b. Velîd’in (r.a.) Uzzâ Putunu Tahribi
 • Amr b. Âs’ın (r.a.) Benî Hüzeyl’in Ruhât’taki Süvâ’ Putunu Tahribi
 • Menât Putunun Tahribi
 • Hişâm b. Âs’ın (r.a.) Yelemlem Seriyyesi
 • Hâlid b. Velîd’in (r.a.) Benî Cezîme’yi İslâm’a Davet Seriyyesi
 • Huneyn Gazvesi
 • Tufeyl b. Amr’ın (r.a.) Zülkeffeyn Putunu Tahribi
 • Tâif Kuşatması
 • Ci’râne Umresi ve Medine’ye Dönüş
 • Benî Bâhile Heyeti
 • Benî Sa’lebe Heyeti
 • Muhâcir b. Ebî Ümeyye’nin (r.a.) San’a Seriyyesi
 • Ziyâd b. Lebîd’in (r.a.) Hadramut Seriyyesi
 • Sudâ’ (Kanâte) Seriyyesi ve Sudâ’ Heyeti
 • Ebû Zeyd el-Ensârî (r.a.) ve Amr b. Âs’ın (r.a.) Umân Yöneticilerine Gönderilmeleri
 • Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Oğlu İbrahim’in Doğumu

HİCRÎ 9. YIL / MİLÂDÎ 630-631

 • Heyetler Yılı (Senetü’l-Vüfûd)
 • Zekât Memurlarının Görevlendirilmesi
 • Uyeyne b. Hısn’ın Benî Anber Seriyyesi
 • Benî Mustalık’a Zekât Memuru Gönderilmesi ve Haberlerin Araştırılmasına Dair el-Hucurât Sûresi’nin 6-7. Âyetlerinin İnmesi
 • Benî Esed b. Huzeyme Heyeti
 • Benî Uzre Heyeti
 • Kutbe b. Âmir’in Tebâle Seriyyesi
 • Tâifli Urve b. Mes’ûd es-Sekafî’nin Müslüman Olması
 • Benî Belî Heyeti
 • Benî Behrâ Heyeti
 • Benî Kilâb Heyeti
 • Benî Bekkâ Heyeti
 • Benî Tucîb Heyeti
 • Benî Hârise’ye İslâm’a Davet Mektubu Gönderilmesi Ve Kuratâ Seriyyesi
 • Alkame b. Mücezziz’in (r.a.) Kızıldeniz Seferi
 • Hz. Ali’nin (r.a.) el-Füls Putunu Tahribi
 • Ukkâşe b. Mihsan’ın (r.a.) Cinâb Seriyyesi
 • Ebû Mûsâ el-Eş’arî (r.a.) ve Muâz b. Cebel’in (r.a.) Yemen’e Gönderilmesi
 • Kinâne Heyeti
 • Münzir b. Sâvâ’ya Elçi Gönderilmesi
 • Tebûk Seferi
 • Bizans İmparatoru’na İslâm’a Davet Mektubu Gönderilmesi
 • Bizans İmparatoru’nun Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Ahlâk ve Şemâilini Öğrenmek İstemesi
 • Alkame b. Mücezziz’in (r.a.) Filistin Seriyyesi
 • Hâlid b. Velîd’in (r.a.) Dûmetülcendel Seriyyesi
 • Cerba, Ezruh, Makna, Eyle ve Tebûk Heyetleri
 • Münafıkların Hz. Peygamber’e (s.a.v.) Suikast Girişimi
 • Dırâr Mescidi’nin Tahribi
 • Tebûk Seferi’nden Dönen İslâm Ordusunun Medine’ye Girişi
 • Tâif Heyeti
 • Himyer Meliklerinin İslâm’ı Kabulü
 • Benî Hemdân Heyeti
 • Benî Fezâre Heyeti
 • Benî Mürre Heyeti
 • Benî Dâr Heyeti
 • Ümmü Külsûm’ün (r.anha) Vefatı
 • Münafıkların Başı Abdullah b. Übey’in Ölümü
 • Hz. Ebû Bekir’in (r.a.) Hac Emirliği/Başkanlığı ve Hz. Ali’nin (r.a.) et-Tevbe Sûresi’ni Tebliğ Etmesi
 • Haccın Farz Kılınması
 • Benî Hanîfe Heyeti
 • Necran Hıristiyanları Heyeti

HİCRÎ 10. YIL / MİLÂDÎ 631-632

 • Benî Rehâ Heyeti
 • Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Oğlu İbrahim’in Vefatı ve Güneş Tutulması
 • Hâlid b. Velîd’in (r.a.) Benî Hâris Seriyyesi ve Benî Hâris Heyeti
 • Tay Heyeti ve Adî b. Hâtim et-Tâî
 • Benî Zübeyd Heyeti
 • Kinde Heyeti
 • Benî Abs Heyeti
 • Havlân Heyeti
 • Hz. Ali’nin Yemen (Hemdân) Seriyyesi
  212/a. Hz. Ali’nin Yemen (Mezhic) Seriyyesi
 • Benî Becîle Heyeti
 • Cerîr b. Abdillah’ın (r.a.) Zülhalesa Putunu Tahrip Etmesi
 • Üç Gassânî
 • Benî Gâmid Heyeti
 • Resûlullah’ın (s.a.v.) Kur’ân’ı Arza-i Âhiresi ve İtikafı
 • Benî Selâmân Heyeti
 • Vedâ Haccı
 • Gadîr-i Hum Hitâbesi ve Hz. Ali’nin (r.a.) Fazileti
 • Sadif Heyeti
 • Benî Muhârib Heyeti
 • Esved el-Ansî, Müseylime ve Tulayha b. Huveylid’in İsyanı

HİCRÎ 11. YIL / MİLÂDÎ 632

 • Neha’ Heyeti
 • Resûlullah’ın (s.a.v.) Bakî’ Mezarlığı’nda Dua Etmesi
 • Resûlullah’ın (s.a.v.) Uhud Şehitlerini Ziyareti
 • Usâme b. Zeyd’in (r.a.) Suriye Seferi
 • Esved el-Ansî’nin Öldürülmesi
 • Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Vefatı
 • Hz. Ebû Bekir’in (s.a.v.) Halîfe Seçilmesi
 • Ertelenen Suriye Seferi

Kaynak: http://www.peygamberyolu.com/hayati/kronoloji