Peygamber Efendimizin Kronolojik Hayatı – Mekke Dönemi

Peygamber Efendimizin Kronolojik Hayatı - Mekke Dönemi

PEYGAMBERLİK ÖNCESİ

552 [?]

 • Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) babası Abdullah b. Abdilmuttalib’in doğumu.1

569

 • Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) babası Abdullah b. Abdilmuttalib ile annesi Âmine bint Vehb’in evlenmesi. Bu evlilik sırasında, Abdullah b. Abdilmuttalib 18 yaşında idi.
 • Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) babası Abdullah b. Abdilmuttalib’in vefatı.2
 • [?] Fil Vakası (15 Muharrem veya Muharrem’in bitimine 13 gece kala Pazar günü).3
 • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu/mevlid-i şerif: İslâmî rivâyete göre Hz. İsa’nın(a.s.) miladı ile Resûlullah (s.a.v.) arasında 569 yıl geçmiştir. Mevlid: 12 Rebiülevvel veya 8 Rebiülevvel (büyük hâfız Muhammed b. Mûsâ el-Hârizmî’ye göre 8 Rebiülevvel Pazartesi, güneş yılında 20 Nisan’a denk gelmektedir).
 • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sütanne Halîme-i Sa’diyye’ye verilmesi.

572

 • Hz. Ebu Bekir’in (r.a.) doğumu.

574

 • Şakk-ı Sadr Mucizesi: Sözlükte “yarmak” anlamına gelen şakk ile “göğüs” manasına gelen sadr kelimelerinden meydana gelen terkib “göğsün yarılması” demektir. Kaynaklarda şerh (açmak) kelimesiyle oluşan şerh-i sadr ibaresi de geçer. Konuyla ilgili siyer ve hadîs kaynaklarında yer alan açıklamalar şöyle özetlenebilir: Cebrâil veya insan suretine girmiş iki melek, onun (s.a.v.) yanına gelip göğsünü açmış, kalbini çıkardıktan sonra ondan bir kan pıhtısı almış, kalbi hikmet ve iman ile doldurulmuş, ardından kalbi yıkayıp yerine koymuş, göğsünü de kapatmıştır
 • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sütanne Halîme-i Sa’diyye tarafından Mekke’ye getirilerek annesi Âmine Hatun’a teslim edilmesi.
 • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) annesi Âmine Hatun’un Ebvâ’da vefatı üzerine dadısı Ümmü Eymen tarafından Mekke’ye getirilip dedesi Abdülmuttalib’e teslim edilmesi.

575

 • Hz. Osman’ın (r.a.) doğumu.

577

 • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dedesi Abdülmuttalib’in vefatı üzerine amcası Ebû Tâlib’e emanet edilmesi.

578

 • Hz. Muhammed’in amcası Ebu Talib ile Suriye seyahati.

589

 • [?] Ficâr savaşı.
 • [?] Hz. Ömer’in (r.a.) doğumu.
 • [?]Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hilfü’l-fudûl Antlaşması’na katılması (Zilkade).

594

 • Hz. Muhammed’e (s.a.v.) “el-Emîn” Denilmesi: Bi’setten; Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamber olarak gönderilmesinden önce, Hz. Muhammed (s.a.v.) 25 yaşına geldiğinde Mekke’de sadece el-Emîn ismiyle çağrılıyordu.
 • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Hatice’ye (r.anha) ait ticaret kervanının basında Suriye’nin Busrâ şehrine git¬mesi: Zilhicce’nin bitimine 14 gece kala.
 • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Hatice (r.anha) ile evlenmesi.

600

 • b. Sâide b. Amr el-İyâdî’nin, Tâif’in kuzey doğusunda, Tâif ile Nahle arasında bulunan, Arap yarımadasında kapalı çarşı tarzındaki en büyük serbest ticaret merkezlerinde biri olan Ukâz çarşısında Hz. Muhammed’in peygamberliğini de müjdelediği bir hitabe okuması. Kus b. Sâide (ö. 600) Câhiliye döneminde Hz. Peygamber’in (s.a.v.) kendisini dinlediği, tevhid inancına bağlı hatip ve şairdir. Yetiştirdiği hatiplerle tanınan Necran çevresindeki İyâd kabilesine mensuptur.
 • Hz. Ali’nin doğumu: Kureyş’in Kabe’yi inşasından birkaç yıl önce; bi’setten 10 yıl önce.

605

 • Hz. Fâtıma’nın (r.anha) Doğumu: Bi’setten; yani Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamber olarak gönderilmesinden önce Hz. Muhammed (s.a.v.) 35 yaşındayken.

609

 • Hz. Fâtıma’nın (r.anha) Doğumu: Bi’setten; yani Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamber olarak gönderilmesinden önce Hz. Muhammed (s.a.v.) 35 yaşındayken.

PEYGAMBERLİK SONRASI

609-610

 • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliğini müjdeleyen sadık rüyalar görmeye başlaması, İlk vahyin nüzulünden altı ay önce; Rebiülevvel ayında.
 • Hz. Muhammed’in (s.a.v.Hira’da ilk vahyi alması; Alak Suresi’nin ilk beş ayetinin nüzulü:5 Hicretten 13 yıl önce: 27 Ramazan [?]

611

 • Hz. Ali’nin (r.a.) Müslüman olması: Bi’setten; yani Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamber olarak gönderilmesinden bir yıl sonra.

613

 • Açık davetin emredilmesi üzerine yakın akrabasını İslâm’a davet etmesi:
  • Resûlullah (s.a.v.), bi’setten itibaren 3 yıl boyunca insanları İslâm’a gizli çağırdı.
  • eş-Şuarâ Sûresi’nin 214. veya el-Hicr Sûresi’nin 94. âyeti nâzil olunca bi’setin; yani Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamber olarak gönderilmesinin 4. yılında açık davete başladı
  • Mekke’de açık davet 10 yıl sürdü.

614

 • Mekkeli Müşriklerin himayesiz Müslümanlara eziyet etmeye başlaması.

615

 • Habeşistan’a hicret (bi’setin 5. yılı Recep ayı).

616

 • Hz. Hamza’nın (r.a.) Müslüman olması
 • Hz. Ömer’in Müslüman olması (26 yaşında, bi’setin 6. yılının Zilhicce ayında).
 • Hz. Peygamber’in (s.a.v.) ve Müslümanların Dârülerkam’dan çıkmaları.
 • Hâşimoğulları ve Muttaliboğulları’nın Hz. Peygamber’i (s.a.v.) korumak amacıyla Ebû Tâlib mahallesinde toplanması ve müşriklerin bun¬lara karsı sosyal ve ekonomik boykot uygulamaya başlaması (Bi’setin 7. yılı 1 Muharrem).

618

 • Ayın İkiye Yarılması Mucizesi: Hicretten önce hicretten yaklaşık olarak 5 yıl önce, bi’setin 9. yılında: Yüce Allah, “Kıyamet yaklaştı, ay yarıldı. Bir âyet/mucize görseler hemen yüz çevirirler ve ‘süregelen bir büyüdür’ derler”6 meâlindeki âyetlerde, ayın yarılmasını geçmiş zaman siygasıyla; yani “وَانْشَقَّ الْقَمَرُ”: (ay yarıldı) ibaresiyle bildirmiş ve müşriklerin ilâhî âyetlerden/mucizelerden yüz çevirdiklerini haber vermiştir. Kadı İyâz’a göre “ayın ikiye yarılması (inşikâk-ı kamer) mucizesi” ile ilgili haberler mütevatirdir. Bu konuda Kur’ân-ı Kerîm’in açık beyanı bulunmaktadır. İbn Abdilber ve Zürkânî ise “ayın ikiye yarılması mucizesi” ile ilgili rivâyetlerin çokluğu ve şöhreti bakımından kesin bilgi ifade ettiğini belirtirler. Bu mucizenin vukuu, başta Hz. Ali, İbn Mes’ud, İbn Abbâs, İbn Ömer, Enes b. Mâlik7 , Cübeyr b. Mutim (v. 59) ve -Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sırdaşı- Huzeyfe b. Yemân el-Absî (v. 36) gibi ashab tarafından rivâyet edilmiştir.

619

 • Boykotun sona ermesi.

620

 • Hüzün Yılı/Senetü’l-hüzün: Hz. Hatice’nin (r.anha: Bi’setin 10. yılı 10 Ramazân) ve Ebû Tâlib’in vefatı (15 Şevvâl).
 • Resûlullah’ın (s.a.v.) Hz. Sevde bint Zem’a (r.anha) ile evlenmesi (Hz. Hatîce’nin -r.anha- vefatından sonra bi’setin 10. yılında Ramazân veya Şevvâl ayında).
 • Zeyd b. Harise ile Taife gitmesi ve Mut’im b. Adî’nin himayesin de Mekke’ye dönmesi: 1- Tâif’e gidiş: Şevvâl ayının bitimine birkaç gece veya üç gece kala. 2- Mekke’ye dönüş: 23 Zilkade Salı
 • I. Akabe Biati; yani Mekke’de hac mevsiminde, Medineli Hazrec kabilesinden bir grubun Akabe’de Hz. Peygamber’le (s.a.v.) görüşüp Müslüman olması (10 Zilhicce)

621

 • İsrâ ve miraç hadisesi, beş vakit namazın farz kılınması (27 Recep).
 • II. Akabe Biati ve Hz. Peygamber’in (s.a.v.) İslâmiyet’i öğretmesi için Mus’ab b. Umeyr’i Medine’ye göndermesi (Zilhicce).
 • Ebû Seleme’nin (r.a.) Medine’ye hicreti (10 Muharrem).

622

 • III. Akabe Biati: Bi’setin 13. yılında, hac mevsiminde, 12 Zilhicce (teşrik günlerinin ikincisinde) veya 13 Zilhicce (en-nefîru’l-ahir).
 • Hicri Takvim’in başlangıcı: 1 Muharrem H. 1: 15/16 Temmuz 622 Perşembe/Cuma
 • Medine’ye Hicret Emri: Muharrem H. 1: Temmuz-Ağustos 622.
 • Berâ’ b. Ma’rûr’un (r.a.) Vefatı: Safer H. 1: Ağustos-Eylül 622.

Kaynak: http://www.peygamberyolu.com/hayati/kronoloji